Tietosuoja­seloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) art. 12-14 mukainen tietosuojaseloste, jossa kuvataan miten Ulla Lumijärvi Oy (”Ulla Lumijärvi”) kerää ja käsittelee henkilötietoja palveluissaan. Tämä tietosuojaseloste koskee niiden henkilötietojen käsittelyä, joita Ulla Lumijärvi kerää asiakkaidensa (”Asiakas”) sekä Ulla Lumijärvi -verkkosivuston vierailijoista.

Tämä tietosuojaseloste kuvaa, miten Ulla Lumijärvi käsittelee asiakkaidensa ja verkkosivuston vierailijoiden henkilötietoja toimiessaan rekisterinpitäjänä.

Tätä tietosuojaselostetta voidaan tarpeen mukaan päivittää. Tietosuojaselosteen ajantasainen versio on aina saatavilla Ulla Lumijärvi -verkkosivuilta.

Viimeisin muutos 20.9.2021

Rekisterinpitäjä

Nimi: Ulla Lumijärvi Oy

Y-tunnus: 3228191-9

Postiosoite: Laivurinkatu 13, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: ulla(at)lumijarvi.fi

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Ulla Lumijärvi

ulla(at)lumijarvi.fi

+358 44 5210 306

Käsiteltävät tiedot

Tuottaessaan palveluitaan Ulla Lumijärvi käsittelee seuraavia palvelujen tuottamisen kannalta välttämättömiä henkilötietoja:

Perustiedot, kuten

 • nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

Asiakassuhteeseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot, kuten

 • yhteydenottolomakkeilla annetut tiedot
 • muut yhteydenpitoon liittyvät tiedot

Tekniset tiedot ja evästeet, kuten

 • IP-osoite
 • laite-, käyttöjärjestelmä ja selaintiedot
 • eväste- tai laitetunniste sekä tunnisteen avulla tuotetut käyttöanalytiikkatiedot

Henkilötiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään. Lisäksi tietoja saadaan yhteistyökumppaneilta ja näiden edustajilta. Tietoja kerätään Ulla Lumijärvi palvelujen käytön yhteydessä, sekä palveluihin liittyen lähetetyistä viesteistä ja muista yhteydenotoista. Asiakkaan perustietoja voidaan myös kerätä julkisista lähteistä.

Lisätietoja evästeiden käytöstä Ulla Lumijärvi -verkkosivustolla löytyy tämän tietosuojaselosteen kohdasta ”Evästeet”.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tuottaessaan palveluitaan Ulla Lumijärvi käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

Palveluiden tuottaminen ja kehittäminen

Ulla Lumijärvi käsittelee henkilötietoja tuottaessaan erilaisia palveluitaan asiakkailleen. Ulla Lumijärvi käsittelee tietoja myös tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi ja parantamiseksi.

Asiakassuhteen hoitaminen, myynti ja markkinointi

Ulla Lumijärvi käsittelee henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen ja uusasiakashankintaan liittyvää yhteydenpitoa varten. Asiakkaan tietoja voidaan myös käyttää myynti- ja markkinointitoimenpiteiden yhteydessä, esimerkiksi uusista tuotteista ja palveluista tiedottamiseksi asiakkaalle.

Oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittely edellä mainittuihin tarkoituksiin perustuu seuraaviin GDPR:n mukaisiin oikeusperusteisiin:

 • Ulla Lumijärven palveluiden tuottaminen, laadun varmistaminen ja kehittäminen, joiden toteuttamiseksi henkilötietojen käsittely on tarpeen.
 • Henkilön suostumus muiden kuin välttämättömien evästeiden käyttöä varten Ulla Lumijärvi -verkkosivustolla.
 • Ulla Lumijärveä velvoittava lainsäädäntö, kuten kirjanpitolain säännökset.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen säilytysajat

Asiakasyrityksen yhteyshenkilön henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti ainakin Ulla Lumijärven ja asiakkaan välisen sopimussuhteen ajan.

Lisäksi Ulla Lumijärvi noudattaa henkilötietojen säilytykseen liittyviä lakisääteisiä velvoitteita. Esimerkiksi kirjanpitolaki (1336/1997) edellyttää kirjanpitoaineiston tositteisiin sisältyvien henkilötietojen säilyttämistä kuuden (6) vuoden ajan sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Niiden yhteyshenkilöiden henkilötietojen osalta, joita yllä mainitut säilytysajat eivät koske, säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan vuosittain. Lisäksi henkilötietojen tarpeellisuutta kohdan 4 mukaisiin tarkoituksiin arvioidaan osana niiden käsittelyä, ja tapauskohtaisesti tietoja poistetaan myös edellä mainittua aiemmin, jos ne osoittautuvat joltain osin tarpeettomiksi tai niiden poistaminen on rekisteröidyn pyynnön toteuttamiseksi tarpeen.

Lisätietoja Ulla Lumijärvi -verkkosivuston käyttämien evästeiden säilytysajoista löytyy tämän tietosuojaselosteen kohdasta ”Evästeet”.

Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kun henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, henkilötietojen käsittelyn turvallisuus ja asianmukaisuus varmistetaan sopimuksella, jossa on huomioitu GDPR:n mukaiset Euroopan komission mallisopimuslausekkeet ja muut asianmukaiset suojatoimet.

Lisätietoja palveluntarjoajista, joita Ulla Lumijärvi hyödyntää verkkosivustollaan löytyy tämän tietosuojaselosteen kohdasta ”Evästeet”.

Evästeet

Ulla Lumijärvi käyttää verkkosivustollaan evästeitä ja vastaavia teknologioita (jäljempänä kootusti ”evästeet”), joiden avulla Ulla Lumijärvi voi tunnistaa verkkosivustolla vierailevan käyttäjän laitteen. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka asetetaan käyttäjän selaimelle tai laitteelle silloin, kun käyttäjä saapuu verkkosivustolle ja sallii evästeiden asettamisen. Evästeiden avulla kerätään tiettyjä käyttäjän selaimeen ja laitteeseen liittyviä tunnisteita, kuten käyttäjän IP-osoite, käytetyn laitteen käyttöjärjestelmä ja käytetty verkkoselain.

Erilaiset evästeet palvelevat eri käyttötarkoituksia. Ulla Lumijärven käyttämät välttämättömät evästeet mahdollistavat verkkosivuston perustoiminnallisuudet ja niitä käytetään verkkosivuston tarjoamiseksi käyttäjälle. Lisäksi Ulla Lumijärvi käyttää erilaisia analytiikkaevästeitä käyttäjien käyttötapojen analysoimiseksi ja käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi, sekä mainontaevästeitä mainonnan kohdentamiseksi. Toisin kuin välttämättömät evästeet, analytiikka- ja mainontaevästeet eivät ole välttämättömiä verkkosivuston toiminnan kannalta ja niiden käyttöä voi rajata verkkoselaimen asetuksissa. Evästeet mahdollistavat kuitenkin tiettyjä toiminnallisuuksia verkkosivustolla, joita Ulla Lumijärvi ei pysty tarjoamaan käyttäjälle, jos evästeiden käyttöä ei sallita.

Ulla Lumijärven käyttämiä evästeitä asettavat Ulla Lumijärven palveluntarjoajat. Ulla Lumijärvi käyttää seuraavien palveluntarjoajien evästeitä:

Google Analytics (Google LLC)

Ulla Lumijärvi -verkkosivustolla käytetään Google Analytics -palvelua, joka on Googlen verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics -palvelussa käytetään evästeitä, jotka mahdollistavat Ulla Lumijärvi -verkkosivuston käytön analyysin. Evästeiden avulla luodaan raportteja verkkosivuston käyttäjien toimista. Ulla Lumijärvi hyödyntää tietoja verkkosivustoa koskevan tilastotiedon keräämiseksi ja analysoimiseksi sekä verkkosivuston kehittämiseksi. Tällaisia evästeitä ja niiden avulla kerättyjä tietoja säilytetään 26 kuukautta. Evästeiden antama tieto verkkosivuston käytöstä (vain IP-osoite, joka on tehty tunnistamattomaksi) lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa. Niissä tapauksissa, joissa Google siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle, henkilötietojen käsittelyn turvallisuus ja asianmukaisuus on varmistettu sopimuksella, jossa on huomioitu GDPR:n mukaiset Euroopan komission mallisopimuslausekkeet ja muut asianmukaiset suojatoimet.

Google Analytics -palvelun tietosuojaselosteen voi lukea täältä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Ulla Lumijärvi huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus pyytää saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin, pyytää itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

Tiettyjen edellytysten täyttyessä rekisteröidyllä on oikeus siirtää hänen henkilötietonsa järjestelmästä toiseen.

Mikäli henkilö haluaa käyttää rekisteröitynä hänelle kuuluvia oikeuksia, pyyntö tulee esittää puhelimitse tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Jos rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojaan käsitellä lainmukaisesti, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetulle).