Palvelut

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn, työn vaatimusten, toimintatapojen ja oman itsen tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentelyä.

Mitä työnohjaus on

Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä.

Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi

  • jolle määritellään yhteisön toimintaa tukeva tavoite
  • jossa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistäasioista ja kokemuksista ja jäsennetään eri näkökulmia koulutetun ohjaajan avulla
  • jossa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammattillisen oppimisenedistämiseksi
  • jonka tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

Mitä hyötyä työnohjauksesta on

- yhteiset tavoitteet selkiytyvät
- tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla
- työskentely sujuu paremmin
- muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät
- johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
- tuottavuus ja kilpailukyky saavat mahdollisuuden kasvaa

Kenelle työnohjaus sopii

Työnohjaus sopii niille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään. Kannattaa miettiä, millainen ohjaustapa sopii tilanteeseen ja tavoitteisiin.

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Työnohjauksessa yhdistävänä tekijänä ovat työ ja työyhteisö. Ohjattavat voivat tehdä samassa tiimissä samaa tai eri työtä. He voivat työskennellä myös samanlaisissa työtehtävissä, mutta eri tiimeissä. Työnohjausryhmä voidaan myös koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta.

Kartoittava keskustelu työnohjaajan kanssa auttaa selkeyttämään, mikä olisi paras työskentelymuoto.

Mitä työnohjauksessa tapahtuu

Tutkimusten mukaan organisaatioissa, joissa työnohjausta on toteutettu, on löydetty yhteyksiä työnohjauksen ja seuraavien tekijöiden välillä:

- työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys parantuvat
- työntekijän ammatillinen identiteetti vahvistuvat
- työssä jaksaminen paranee, koska omien kokemusten jakaminen vahvistaa sisäistä voimantunnetta
- työnohjaus mahdollistaa oppimisen muilta
- työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät
- esimiestyö ja johtaminen kehittyvät
-perustehtävä kirkastuu
- työn laatuvaatimuksia voidaan määritellä yhdessä työnohjauksessa
-moniammatillinen toiminta jäsentyy

Vaihtoehdot

Yksilöohjaus

Haluatko antaa aikaa oman työn ja itsen tutkimiseen ja kehittämiseen asetetun tavoitteen saavuttamiseksi?

45 / 60 min kerta

Ryhmätyönohjaus

Työparin tai tiimin työnohjauksessa voimme pysähtyä ihmissuhteiden tai työtapojen äärelle, ratkomaan pulmia ja löytämään ratkaisuja.

75 / 120 min kerta